โปรแกรมตั้งชื่อลูก version 2.0 (13/2/2555)
ดูรายชื่อที่มีค่าดวงดาว เท่ากับ วันเกิด (1688)
เลือกอักษรนำของชื่อ

มีรายชื่อที่ขึ้นต้นด้วย 'อ' จำนวน 84 รายชื่อ
  ชื่อ ความหมาย ค่า เพศของชื่อ    
1 อกิตา 15
เพศ: ชาย (22) เพศ: หญิง (28) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (24)
Create: 2013-03-08 11:30:24Update: 2018-01-17 15:12:49 cip: 115.67.228.68
2 อครา 15
เพศ: ชาย (127) เพศ: หญิง (101) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (90)
Create: 2009-01-23 10:12:06Update: 2018-01-17 11:45:14 cip: 202.28.62.245
3 องญาดา 15
เพศ: ชาย (61) เพศ: หญิง (66) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (57)
Create: 2008-09-12 14:44:57Update: 2018-01-16 19:27:49 cip: 118.174.210.136
4 องุ่น 15
เพศ: ชาย (29) เพศ: หญิง (30) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (26)
Create: 2013-01-06 09:35:34Update: 2018-01-13 18:31:37 cip: 119.46.218.1
5 อชิชา 15
เพศ: ชาย (25) เพศ: หญิง (23) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (22)
Create: 2011-12-01 10:27:30Update: 2018-01-17 22:20:16 cip: 203.121.167.246
6 อชิต 15
เพศ: ชาย (1476) เพศ: หญิง (1108) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (928)
Create: 2010-01-06 00:12:42Update: 2018-01-17 23:10:30 cip: 113.53.4.81
7 อชุนา 15
เพศ: ชาย (10) เพศ: หญิง (9) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (13)
Create: 2014-08-22 15:46:59Update: 2018-01-16 19:57:46 cip: 223.204.81.5
8 อญรา 15
เพศ: ชาย (47) เพศ: หญิง (57) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (50)
Create: 2006-11-25 16:37:21Update: 2018-01-18 08:05:01 cip:
9 อฑิภา 15
เพศ: ชาย (20) เพศ: หญิง (18) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (21)
Create: 2012-02-17 08:15:51Update: 2018-01-04 00:42:57 cip: 58.9.211.188
10 อณุชา 15
เพศ: ชาย (14) เพศ: หญิง (10) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (11)
Create: 2015-02-10 21:41:11Update: 2018-01-12 10:11:21 cip: 183.89.220.166
11 อดิปภา 15
เพศ: ชาย (58) เพศ: หญิง (53) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (50)
Create: 2007-03-21 18:01:53Update: 2018-01-11 16:41:07 cip:
12 อเดล 15
เพศ: ชาย (21) เพศ: หญิง (27) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (24)
Create: 2012-10-20 23:27:23Update: 2018-01-16 03:20:06 cip: 180.183.138.151
13 อติกา 15
เพศ: ชาย (25) เพศ: หญิง (25) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (27)
Create: 2012-02-17 16:59:38Update: 2018-01-18 09:42:09 cip: 83.253.194.175
14 อติภา 15
เพศ: ชาย (19) เพศ: หญิง (28) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (22)
Create: 2012-02-21 08:25:41Update: 2018-01-14 05:26:14 cip: 125.27.185.192
15 อทิตา 15
เพศ: ชาย (46) เพศ: หญิง (49) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (44)
Create: 2009-04-07 21:07:14Update: 2018-01-08 02:26:35 cip: 125.25.86.108
16 อธิก 15
เพศ: ชาย (1031) เพศ: หญิง (683) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (906)
Create: 2011-12-15 19:31:15Update: 2018-01-17 23:11:07 cip: 171.7.92.237
17 อธิท 15
เพศ: ชาย (957) เพศ: หญิง (843) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (987)
Create: 2011-07-25 11:23:56Update: 2018-01-17 23:00:52 cip: 115.87.222.232
18 อนะ 15
เพศ: ชาย (23) เพศ: หญิง (26) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (22)
Create: 2012-09-10 20:03:04Update: 2018-01-10 11:13:21 cip: 223.204.228.157
19 อนุขา 15
เพศ: ชาย (47) เพศ: หญิง (56) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (49)
Create: 2009-06-12 13:15:33Update: 2018-01-11 21:47:24 cip: 125.27.36.126
20 อนุชา 15
เพศ: ชาย (54) เพศ: หญิง (53) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (56)
Create: 2007-01-15 11:55:59Update: 2018-01-17 16:32:59 cip:
21 อนุชา. 15
เพศ: ชาย (19) เพศ: หญิง (16) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (22)
Create: 2013-04-29 21:46:42Update: 2018-01-18 02:39:38 cip: 27.55.2.44
22 อนุภู 15
เพศ: ชาย (19) เพศ: หญิง (21) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (22)
Create: 2012-04-03 16:41:44Update: 2018-01-09 16:35:49 cip: 110.171.100.92
23 อนุุช 15
เพศ: ชาย (12) เพศ: หญิง (15) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (12)
Create: 2014-01-27 14:16:28Update: 2018-01-14 21:32:16 cip: 171.100.54.130
24 อภัทชา 15
เพศ: ชาย (43) เพศ: หญิง (50) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (48)
Create: 2009-09-21 18:07:40Update: 2018-01-15 23:52:50 cip: 58.9.4.232
25 อภิชช 15
เพศ: ชาย (20) เพศ: หญิง (20) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (23)
Create: 2012-05-08 17:14:37Update: 2018-01-16 21:33:25 cip: 1.2.163.110
26 อภิชดา 15
เพศ: ชาย (56) เพศ: หญิง (55) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (50)
Create: 2008-09-16 00:14:35Update: 2018-01-05 05:11:35 cip: 202.28.62.245
27 อภิญ 15
เพศ: ชาย (23) เพศ: หญิง (23) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (22)
Create: 2012-04-15 13:18:46Update: 2018-01-10 05:37:17 cip: 171.5.51.178
28 อภิตา 15
เพศ: ชาย (48) เพศ: หญิง (53) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (47)
Create: 2009-04-28 14:11:58Update: 2018-01-17 08:03:08 cip: 124.121.153.96
29 อภิปภา 15
เพศ: ชาย (56) เพศ: หญิง (57) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (50)
Create: 2007-08-13 23:09:36Update: 2018-01-13 20:52:52 cip:
30 อภิภาดา 15
เพศ: ชาย (21) เพศ: หญิง (23) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (25)
Create: 2011-12-01 10:28:07Update: 2018-01-11 17:14:58 cip: 203.121.167.246
31 อภูดม 15
เพศ: ชาย (50) เพศ: หญิง (50) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (45)
Create: 2009-05-01 16:53:39Update: 2018-01-09 19:13:26 cip: 125.25.244.36
32 อมร 15
เพศ: ชาย (55) เพศ: หญิง (48) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (57)
Create: 2006-05-03 21:07:50Update: 2018-01-14 13:09:05 cip:
33 อมฤต 15
เพศ: ชาย (25) เพศ: หญิง (30) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (29)
Create: 2011-07-31 18:19:20Update: 2018-01-17 08:11:45 cip: 58.64.81.192
34 อมาต 15
เพศ: ชาย (24) เพศ: หญิง (25) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (23)
Create: 2012-01-24 13:10:43Update: 2018-01-06 13:41:16 cip: 118.175.52.226
35 อรกค 15
เพศ: ชาย (23) เพศ: หญิง (26) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (23)
Create: 2012-12-20 08:48:41Update: 2018-01-08 22:03:25 cip: 125.26.30.127
36 อรกร 15
เพศ: ชาย (50) เพศ: หญิง (53) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (51)
Create: 2006-11-25 16:25:44Update: 2018-01-06 05:01:11 cip:
37 อรชุดา 15
เพศ: ชาย (10) เพศ: หญิง (10) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (9)
Create: 2015-03-27 23:23:23Update: 2018-01-14 07:27:54 cip: 223.207.117.54
38 อรญา 15
เพศ: ชาย (53) เพศ: หญิง (55) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (51)
Create: 2006-12-08 15:28:21Update: 2018-01-11 12:19:35 cip:
39 อรน 15
เพศ: ชาย (55) เพศ: หญิง (53) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (54)
Create: 2008-12-28 14:50:59Update: 2018-01-18 04:01:30 cip: 124.121.224.155
40 อรภญ 15
เพศ: ชาย (20) เพศ: หญิง (20) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (24)
Create: 2013-01-28 20:46:32Update: 2018-01-16 19:41:40 cip: 125.26.24.174
41 อรรถ 15
เพศ: ชาย (56) เพศ: หญิง (50) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (58)
Create: 2008-08-26 23:22:55Update: 2018-01-13 18:15:39 cip: 58.97.51.18
42 อรรา 15
เพศ: ชาย (21) เพศ: หญิง (22) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (23)
Create: 2012-03-09 12:18:28Update: 2018-01-17 16:31:25 cip: 71.227.171.39
43 อรษา 15
เพศ: ชาย (45) เพศ: หญิง (48) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (43)
Create: 2009-04-21 12:52:26Update: 2018-01-14 21:28:43 cip: 57.67.17.100
44 อริด 15
เพศ: ชาย (52) เพศ: หญิง (51) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (48)
Create: 2008-10-24 15:29:03Update: 2018-01-10 10:32:51 cip: 124.120.13.229
45 อรุษ 15
เพศ: ชาย (52) เพศ: หญิง (58) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (49)
Create: 2007-10-25 11:29:05Update: 2018-01-15 11:45:56 cip:
46 อะภิ 15
เพศ: ชาย (23) เพศ: หญิง (24) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (21)
Create: 2012-06-04 17:12:28Update: 2018-01-14 05:54:35 cip: 125.27.230.207
47 อัชชา 15
เพศ: ชาย (20) เพศ: หญิง (23) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (19)
Create: 2012-02-26 20:23:50Update: 2018-01-11 04:28:20 cip: 49.49.115.151
48 อัฌ 15
เพศ: ชาย (22) เพศ: หญิง (22) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (22)
Create: 2012-04-15 17:31:40Update: 2018-01-18 02:15:46 cip: 27.55.1.37
49 อัน 15
เพศ: ชาย (20) เพศ: หญิง (25) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (23)
Create: 2012-04-28 12:58:14Update: 2018-01-16 09:12:23 cip: 49.48.130.213
50 อัม 15
เพศ: ชาย (20) เพศ: หญิง (21) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (18)
Create: 2012-07-14 16:32:31Update: 2018-01-17 01:23:12 cip: 124.120.203.139
51 อาจู 15
เพศ: ชาย (18) เพศ: หญิง (22) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (19)
Create: 2012-12-21 09:00:10Update: 2018-01-16 10:48:31 cip: 183.99.86.66
52 อาซา 15
เพศ: ชาย (50) เพศ: หญิง (53) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (49)
Create: 2008-09-22 14:48:14Update: 2018-01-10 21:40:04 cip: 124.157.247.94
53 อาฒกร 15
เพศ: ชาย (16) เพศ: หญิง (17) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (20)
Create: 2013-03-14 13:24:37Update: 2018-01-18 11:49:58 cip: 113.53.181.187
54 อาทิชา 15
เพศ: ชาย (52) เพศ: หญิง (51) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (51)
Create: 2008-09-10 19:17:56Update: 2018-01-16 02:27:29 cip: 58.136.66.45
55 อาทิต 15
เพศ: ชาย (51) เพศ: หญิง (50) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (53)
Create: 2009-02-13 23:08:24Update: 2018-01-08 23:29:50 cip: 125.24.51.120
56 อานชา 15
เพศ: ชาย (48) เพศ: หญิง (43) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (44)
Create: 2009-07-01 20:51:14Update: 2018-01-05 20:47:49 cip: 119.46.59.226
57 อาเบะ 15
เพศ: ชาย (22) เพศ: หญิง (25) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (26)
Create: 2012-02-16 17:26:47Update: 2018-01-17 19:40:28 cip: 125.24.83.123
58 อาภาภัท 15
เพศ: ชาย (50) เพศ: หญิง (47) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (44)
Create: 2009-11-18 11:53:45Update: 2018-01-18 02:56:59 cip: 61.90.13.222
59 อาย 15
เพศ: ชาย (42) เพศ: หญิง (44) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (48)
Create: 2009-08-03 22:45:32Update: 2018-01-17 17:26:03 cip: 58.9.109.114
60 อารตา 15
เพศ: ชาย (22) เพศ: หญิง (21) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (25)
Create: 2013-01-08 17:04:20Update: 2018-01-17 16:24:12 cip: 124.122.163.125
61 อาลดา 15
เพศ: ชาย (55) เพศ: หญิง (58) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (51)
Create: 2006-08-04 11:08:17Update: 2018-01-16 03:32:32 cip:
62 อาสา 15
เพศ: ชาย (40) เพศ: หญิง (41) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (43)
Create: 2010-07-23 10:46:18Update: 2018-01-14 14:19:46 cip: 119.42.120.193
63 อ่าฮ่า 15
เพศ: ชาย (48) เพศ: หญิง (46) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (49)
Create: 2008-09-11 07:34:16Update: 2018-01-18 10:16:07 cip: 61.90.225.107
64 อิ๋ง 15
เพศ: ชาย (33) เพศ: หญิง (36) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (35)
Create: 2009-11-02 19:19:26Update: 2018-01-04 15:33:51 cip: 117.47.2.96
65 อิน 15
เพศ: ชาย (43) เพศ: หญิง (41) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (56)
Create: 2008-02-17 21:54:42Update: 2018-01-16 21:32:35 cip:
66 อิม 15
เพศ: ชาย (36) เพศ: หญิง (33) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (36)
Create: 2009-05-06 15:17:17Update: 2018-01-06 11:02:30 cip: 203.144.180.65
67 อุ๊ก 15
เพศ: ชาย (13) เพศ: หญิง (14) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (13)
Create: 2013-04-06 15:06:01Update: 2018-01-15 09:43:41 cip: 125.27.212.16
68 อุชุกร 15
เพศ: ชาย (48) เพศ: หญิง (37) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (38)
Create: 2007-10-25 11:20:18Update: 2018-01-15 17:40:19 cip:
69 อุทิต 15
เพศ: ชาย (34) เพศ: หญิง (31) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (34)
Create: 2010-10-19 09:19:36Update: 2018-01-14 20:33:19 cip: 113.53.111.191
70 อุเทณ 15
เพศ: ชาย (39) เพศ: หญิง (36) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (36)
Create: 2008-08-29 13:31:45Update: 2018-01-15 04:31:47 cip: 203.116.21.19
71 อุเทน 15
เพศ: ชาย (47) เพศ: หญิง (36) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (34)
Create: 2006-04-20 20:10:40Update: 2018-01-11 20:06:33 cip:
72 อุบล 15
เพศ: ชาย (41) เพศ: หญิง (42) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (48)
Create: 2008-04-10 16:28:37Update: 2018-01-17 11:01:10 cip: 203.172.178.136
73 อุเบกขา 15
เพศ: ชาย (34) เพศ: หญิง (33) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (31)
Create: 2010-12-07 15:39:04Update: 2018-01-17 13:34:05 cip: 203.144.184.129
74 อุสา 15
เพศ: ชาย (22) เพศ: หญิง (24) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (23)
Create: 2012-04-01 22:11:28Update: 2018-01-17 02:13:21 cip: 180.183.149.81
75 เอกการ 15
เพศ: ชาย (14) เพศ: หญิง (15) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (16)
Create: 2013-04-09 12:39:57Update: 2018-01-16 21:01:55 cip: 27.55.3.72
76 เอกภัท 15
เพศ: ชาย (22) เพศ: หญิง (25) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (24)
Create: 2011-08-14 18:53:52Update: 2018-01-17 18:15:11 cip: 118.173.157.190
77 เอกรดา 15
เพศ: ชาย (22) เพศ: หญิง (22) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (21)
Create: 2012-04-03 20:39:08Update: 2018-01-18 04:30:52 cip: 125.25.126.170
78 เอญ้า 15
เพศ: ชาย (24) เพศ: หญิง (29) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (26)
Create: 2011-03-28 15:14:30Update: 2018-01-17 13:25:14 cip: 110.168.94.236
79 เอเต้ 15
เพศ: ชาย (11) เพศ: หญิง (12) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (11)
Create: 2017-02-03 01:48:31Update: 2018-01-15 04:24:31 cip: 49.49.237.123
80 เอวา 15
เพศ: ชาย (20) เพศ: หญิง (24) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (22)
Create: 2012-02-13 20:25:17Update: 2018-01-07 02:14:53 cip: 58.9.55.75
81 เอส 15
เพศ: ชาย (40) เพศ: หญิง (38) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (41)
Create: 2009-02-27 00:31:43Update: 2018-01-15 22:29:59 cip: 124.157.136.252
82 แอ้ม 15
เพศ: ชาย (40) เพศ: หญิง (41) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (40)
Create: 2009-03-14 22:04:46Update: 2018-01-05 20:28:06 cip: 125.27.78.198
83 โอม 15
เพศ: ชาย (42) เพศ: หญิง (39) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (37)
Create: 2007-03-02 14:06:25Update: 2018-01-08 05:16:57 cip:
84 ไอ 15
เพศ: ชาย (61) เพศ: หญิง (37) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (51)
Create: 2008-10-03 12:19:23Update: 2018-01-18 02:40:29 cip: 118.172.141.232
!!! มีตัวอักษรที่เป็นอัปมงคลสำหรับวันเกิดที่เลือก
หน้าที่ 1

ข้อมูลสถิติโดย Admin